logo_image_kogotoobchodzi
front_image_kogotoobchodzi
Instagram Facebook YouTube Spotify Apple Music SoundCloud BandCamp Patronite
zmien_jezyk
Albums/EP/Single

Wody nieznane
(single)

  1. Wody nieznane
lyrics: Kogo to Obchodzi
music: Kogo to Obchodzi
release: 21 March 2022

Plug in me
(single)

  1. Plug in me
lyrics: Kogo to Obchodzi
music: Kogo to Obchodzi
release: 9 December 2021

Bezsenne dni
(single)

  1. Bezsenne dni
lyrics: Kogo to Obchodzi
music: Kogo to Obchodzi
release: 19 February 2021

Dlaczego
(single)

  1. Dlaczego
lyrics: Kogo to Obchodzi
music: Kogo to Obchodzi
release: 27 May 2020

Samotność
(single)

  1. Samotność
lyrics: Kogo to Obchodzi
music: Kogo to Obchodzi
release: 14 December 2019
Lyrics

Bezsenne dni

Nawiedzany przez swój cień
Idę ciemną ulicą
Czuję strach przed niewiadomym
O czym nigdy nie wiedziałem

Nawiedzany przez swe myśli
Idę przez korytarz
Czuję lęk przed kimś
Kogo nigdy nie znałem

Nawiedzany przez samotność
Leżę na podłodze
Czuję niepewność wobec siebie
Nie wiem co mnie czeka

Bezsenne noce
Przez sen coś nucę
Bezsenne dni
Nie wiem co mi się śni

Bezsenne noce
Przez sen coś nucę
Bezsenne dni
Nie wiem co mi się śni

Nawiedzany przez swych wrogów
Idę krętą drogą
Czuję strach przed zagrożeniem
Czuję lęk przed śmiercią

Nawiedzany przez bezsilność
Nie myślę o niczym
Czuję paraliż w całym ciele
Czuję, że tego jest za wiele

Bezsenne noce
Przez sen coś nucę
Bezsenne dni
Nie wiem co mi się śni

Bezsenne noce (Bezsenne noce)
Przez sen coś nucę
Bezsenne dni (Bezsenne dni)
Nie wiem co mi się śni

Sleepless days

Haunted by my shadow
I'm walking a dark street
I feel the fear of the unknown
Something I never knew

Haunted by my thoughts
I'm walking though the hallway
I'm afraid of someone
Who I never knew

Haunted by loneliness
I'm lying on the floor
I feel insecure of myself
I don't know what awaits me

Sleepless nights
I'm humming in my sleep
Sleepless days
I don't know what I'm dreaming about

Sleepless nights
I'm humming in my sleep
Sleepless days
I don't know what I'm dreaming about

Haunted by my enemies
I'm walking a winding road
I feel the fear of the danger
I'm afraid of death

Haunted by powerlessness
I don't think about anything
I feel paralyzed throughout my body
I feel like there is too much of it

Sleepless nights
I'm humming in my sleep
Sleepless days
I don't know what I'm dreaming about

Sleepless nights (sleepless nights)
I'm humming in my sleep
Sleepless days (sleepless days)
I don't know what I'm dreaming about

Dlaczego

Unosząc się na wodach myśli złych
Rozdrapuję wszystkie stare rany
Zapada się pode mną dno
Tracę grunt pod nogami
Nie zgrzeszyłem myślą
Nie zgrzeszyłem mową
Nie zgrzeszyłem zaniedbaniem

Dlaczego za mną chodzisz?
Dlaczego nic nie mówisz?
Dlaczego tylko obserwujesz?

Koniec rozmyśleń pora znikać
W moim umyśle już nic nie świta
Woda zalewa płuca
Zaraz przestanę się ruszać
Nie zgrzeszyłem myślą
Nie zgrzeszyłem mową
Nie zgrzeszyłem zaniedbaniem

Dlaczego za mną chodzisz?
Dlaczego nic nie mówisz?
Dlaczego tylko obserwujesz?

Why

Floating in the waters of evil thoughts
I scratch all the old wounds
The bottom collapses beneath me
I'm losing the ground
I have not sinned by thought
I have not sinned by speech
I have not sinned with neglect

Why are you following me?
Why aren't you saying anything?
Why are you just watching?

End of reflections it's time to go
Nothing is dawning in my mind anymore
Water floods the lungs
I'm about to stop moving
I have not sinned by thought
I have not sinned by speech
I have not sinned with neglect

Why are you following me?
Why aren't you saying anything?
Why are you just watching?

Plug in me

Place the words between the lines
Compose the beat to the rhythm of your heart
Wait for the tide to come
Allow fantasy to become your destiny
Fight the cruel regime
On the battlefield of men
Bend the string on an empty sky
Let the bird fly and fly

Plug the strings into my ears
Let the sorrow fill my veins
Let my body be your slave
Plug the strings into my ears
Let the sorrow fill my veins
Let my body be your slave

Crush your fingers on the fret
Spill the blood on a movie cassette
Hear the ancient echoes
Coming from the theatre of pain
Forget it all, forget it all
Begin a new chapter alone
Drown in the sea, the sea of blood
Don’t let the enemies take your head
Bring back the dead

Plug the strings into my ears
Let the sorrow fill my veins
Let my body be your slave
Plug the strings into my ears
Let the sorrow fill my veins
Let my body be your slave

Samotność

Miara dojrzałości
Pierwsza lekcja z przejrzewania
Zwęszyć samotności
Zagryźć język uważania
Przyspieszyć, potem zwolnić
Tak skończy się świat
Niebo spadnie mi na głowę
Położę się spać

I ziemia nie pęknie
I nikt tam nie wystąpi
Bez krzyków i grzmotów w codziennym popłochu
I ziemia nie pęknie
I nikt tam nie wystąpi
Bez krzyków i grzmotów pierzchnę po trochu

Miara dorosłości
Druga lekcja z rozgrzeszenia
Wymierzyć przeciwności
Połknąć język dociekania
Przyhamować, dodać kroku
Tak zacznie się dzień
Podniosą się wody
Usunę się w cień

I ziemia nie pęknie
I nikt tam nie wystąpi
Bez krzyków i grzmotów w codziennym popłochu
I ziemia nie pęknie
I nikt tam nie wystąpi
Bez krzyków i grzmotów pierzchnę po trochu

(Czasem chcę po prostu stąd wyjść
Wyjść z domu, wyjść z siebie
I wydrzeć się tak, żeby wszyscy usłyszeli)

Loneliness

A measure of maturity
The first lesson of growing up
Feel lonelines
Bite mindfulness tongue
Speed up then slow down
That's how the world ends
The sky will fall on my head
I will go to sleep

And the earth won't break
And no one will step forward
Without screams or thunder in daily panic
And the earth won't break
And no one will step forward
Without screams or thunder I run away bit by bit

A measure of adulthood
The second lesson of absolution
Measure adversity
Swallow the tongue of inquiry
Restrain, advance
That's how the day will begin
The waters will rise
I will step aside

And the earth won't break
And no one will step forward
Without screams or thunder in daily panic
And the earth won't break
And no one will step forward
Without screams or thunder I run away bit by bit

(Sometimes I just want to get out of here
Out of home, out of myself
And scream so everybody will hear)

Wody nieznane

Skrzyżuj palce marynarzu nieznanych wód
Patrz na kompas nie oglądaj się w tył
Otwórz oczy wypatrz na horyzoncie punkt
Latarnia więcej nie wyznaczy drogi
Ręce przetarte od piekących lin

Myśli i słowa sponiewierał czas
I nie wiem kiedy zwróci utracone dni
Urodziłem się zmęczony patrzeniem w przód

Skrzyżuj palce marynarzu niespokojnych wód
Twoje wołanie przejdzie dziś bez echa
Każda myśl przerywa oddech
I wzburza starą krew
Kotwica nie dosięgnie więcej dna
Mówili, że niepamięć najlepszą z dróg
Ale dziennik pokładowy nie zapisze się sam
Ale dziennik pokładowy nie zapisze się sam
Ale dziennik pokładowy nie zapisze się sam
Ale dziennik pokładowy nie zapisze się sam

Nie przelewaj na mnie swojego żalu i gniewu
Nie oczekuj ode mnie bym zawsze był sobą
Przyjdzie czas, że wszystko jakoś ogarnę
A teraz zostaw mnie samego choć na jeden wieczór

Unknown waters

Cross your fingers sailor of the unknown waters
Look at the compass don't look back
Open your eyes spot the point on the horizon
The lighthouse won't mark the way
Hands rubbed from searing ropes

Thoughts and words were abused by time
And I don't know when it will return lost days
I was born tired of looking ahead

Cross your fingers sailor of the troubled waters
Your call will go unheard today
Every thought stops breathing
And ruffles old blood
The anchor won't reach the bottom any more
They said forgetfulness is the best way
But the logbook will not write itself
But the logbook will not write itself
But the logbook will not write itself
But the logbook will not write itself

Don't pour out your grief and anger on me
Don't expect me to always be myself
The time will come when I will understand everything
But now leave me alone at least for one evening

email: poczta@kogotoobchodzimuzyka.pl